Bostadsansökan

För att få teckna hyresavtal måste man ha fyllt 18 år och bostadsansökan görs skriftligen. Normal hyresgaranti är en månads hyra och vi kontrollerar kreditupplysningarna vid varje bostadsansökan. Ifall sökande har betalningsanmärkningar med mindre summor, kan hyresansökan godkännas med upp till tre månaders hyresgaranti. Avtal tecknas inte med sökande som har hyresskulder till Kristinestads Bostäder. Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäst.

Bostadsansökan görs via blanketten på hemsidan och kan även skickas per post eller e-post. Du är också välkommen att besöka kontoret men ring helst på förhand.

Bostadsansökan

Vid skada eller fel

Om det uppstår en skada eller fel i lägenheten är hyresgäst en enligt lag skyldig att genast meddela hyresvärden. Vid akuta fel kontaktas kontoret eller fastighetsdejouren via telefon. Akuta fel är exempelvis längre strömavbrott, vattenläckage, totalstopp i avlopp eller kylskåp som slutat fungera.

Fastighetsdejour: KG Fast 0400 664 688

Kvällar och veckoslut enbart vid akuta ärenden, om ditt ärende inte är akut utförs servicen inte under kvällar eller helger.

Gårdskarl och fastighetsdejour

Vid frågor angående bostaden eller hyresavtalet, ta kontakt med hyresvärden Fastighets Ab Kristinestads Bostäder.

Om det uppstår en skada eller fel i lägenheten är hyresgästen enligt lag skyldig att genast meddela hyresvärden. Vid akuta fel kontaktas kontoret eller fastighetsdejouren via telefon. Akuta fel är exempelvis strömavbrott, vattenläckor, totalstopp i avlopp eller kylskåp som slutat fungera.

Fastighetsdejour: KG Fast 0400 664 688

Kvällar och veckoslut enbart vid akuta ärenden, om ditt ärende inte är akut utförs servicen inte under kvällareller helger.

Störande grannar

Klagomål gällande grannar görs alltid skriftligen, antingen via SMS, e-post eller blanketten på hemsidan.

Uppsägning av bostad

Vid uppsägning av lägenheten gäller enligt lag en (1) kalendermånads uppsägningstid räknat från sista dagen i månaden, under vilken uppsägningen skett. Flyttningsdag från lägenheten är den dag hyresavtalet upphör, och lägenheten ska då i sin helhet överlämnas tömd och städad till hyresvärdens förfogande.

ÅTERLÄMNING AV NYCKLAR

Vid utflyttning ska alltid samtliga nycklar som hör till fastigheten återlämnas till fastighetsbolagets representant (gårdskarlen eller KRS bostäders personal). Den som inte återlämnar alla sina nycklar debiteras en avgift motsvarande verkliga kostnader för byte av lås, samt för nya nycklar. Uppsägningen görs skriftligen via hemsidans formulär eller genom att besöka Kristinestads bostäders kontor.

Uppsägningsformulär

Minneslista för den som flyttar

När du flyttar till din nya bostad, kom ihåg att göra en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Kom ihåg vid utflyttning 
     
Hela bostaden och därtill hörande utrymmen skall städas. Om bostaden är otillräckligt städad har hyresvärden rätt att behålla garantihyran och/eller fakturera hyresgästen för städningen.
- Golven dammsugs och torkas av med rengöringsmedel, eventuella fläckar avlägsnas.
- Dörrar, väggar, skåp, hyllor, lådor, dörrkarmar och ytor torkas av.
- Fönstren tvättas (vintertid endast invändigt).
Köket      
- Spisen och ugnen rengörs, dammsug och rengör även bakom spisen. Diska ugnsplåtar och galler.
- Kylskåp och frys avfrostas och rengörs, kontrollera att smältvattnet inte rinner ut på golvet. Därefter lämnas kylskåpsdörren öppen och strömmen skall kopplas bort.
- Diskbänken rengörs, soptunnorna töms och tvättas, spiskåpan och filtren rengörs
- Skåp, lådor och skärbrädor rengörs.
Badrum och bastu      
- WC och handfat tvättas, speglar torkas av.
- Väggar torkas av, golvet och eventuell bastulave tvättas och golvbrunnarna rengörs.
Kom även ihåg      
- Lämna bruksinstruktionerna för hushållsmaskiner i lägenheten.
- Frakta egna överloppssaker och gamla och onödiga hushållsmaskiner/möbler till Botniarosk Ekopunkt eller återvinningsstation.

Ordningsregler

Gemensamma utrymmen
Ytterdörrarna hålls låsta nattetid. Då de är stängda bör den som passerar se till att de stängs och går i lås igen. Det­samma gäller dörrarna till förrådsutrymmen, bastun, tvätt­stugan och andra gemensammautrymmen. Oväsen bör alltid undvikas i de gemensamma utrymmena. Tobaksrökning och onödig vistelse i utrymmena är förbju­den. Ordning och varsamhet bör iakttas vid användningen av de gemensamma utrymmena och uteområdena. Den som använder tvättstuga, torkrum och bastu bör städa upp efter sig. Utrymmena skall reserveras på förhand.
Av brandsäkerhetsskäl bör saker förvaras endast i för ända­målet reserverade utrymmen. Brandsäkerhetsbestämmel­serna bör följas vid förvaring av brandfarliga ämnen. Fel och brister som noteras i fastigheten bör meddelas till hyresvärden utan dröjsmål.
Lägenheten
Det är förbjudet att föra oväsen i lägenheten eftersom det kan störa grannarna. Speciellt kl. 22–06 får man inte föra oljud. Bostaden bör vårdas noggrant. Invånarna är skyldiga att utan dröjsmål meddela om t.ex vattenläckage eller andra defek­ter i bostaden. Det är förbjudet att slänga avfall i avloppen, eftersom det kan täppa till eller skada rören. I WC-stolen får enbart toalettpapper kastas.
Avfallshantering
Hushållsavfall och annat skräp bör föras väl packat till av­fallskärlen. Bestämmelserna angående sortering av avfall bör följas noggrant. Återvinning och en ändamåls­enlig avfallssortering är till allas fördel. Borttransportering av problemavfall och större mängder grovavfall ska var och en sköta själv.
Sällskapsdjur
Sällskapsdjur bör hållas kopplade när de är utanför bostaden. De får inte störa husets invånare och inte smutsa ner lägenheten, byggnaderna eller tomten. Det är förbjudet att rasta djuren på och i närheten av de områden som är reserverade för barn. Det är förbjudet att mata fåglar och andra djur på gården.
Parkering
Parkering av motorfordon är tillåten endast på reserverade parkeringsplatser. Respektera räddningsvägarna. Tomgång och onödig användning av motorfordon är förbjuden. Körning på gräsmattan är för­bjuden.
Antenner
Installering av parabolantenner och liknande kräver till­stånd från hyresvärden.
Kränkning av stadgarna
Kränkning av stadgarna kan leda till ersättningsskyldighet, samt uppsägning av hyresavtalet.

Ordningsreglerna kan variera beroende på om du bor i höghus, radhus eller enskild bostad.

Nycklar

Vid inflyttning fås nycklarna till lägenheten av en representant för Kristinestads Bostäder. Vid överlämning av nycklarna ger hyresgästen en skriftlig kvittering som bevis på att nycklarna har tagits emot. Tilläggsbeställning av nycklar sker alltid via Kristinestads Bostäder. Kontakta kontoret så hjälper vi till med detta.

Vid utflyttning ska samtliga nycklar som hör till fastigheten återlämnas till fastighetsbolagets representant. Om inte samtliga nycklar återlämnas (gäller även nycklar till motorvärmaruttag, förråd och dylikt) debiteras en avgift motsvarande verkliga kostnader för byte av lås. Låsen byts alltid ut om inte samtliga nycklar återlämnas, och hyresgästen står för kostnaden för låsbytet.

Kontakta gårdskarlen om du råkat låsa ut dig ur lägenheten. Gårdskarlen eller representant för KRS Bostäder öppnar dörren och har rätt att debitera hyresgästen 10€/gång under vardagar kl. 8.00-16.00, 50€/gång vardagskvällar- och nätter kl. 16.00-08.00, 50€/gång på lördagar, samt 75€/gång på söndagar och helgdagar.

Om du tappat dina nycklar, kontakta oss på kontoret utan dröjsmål.